فرمول تعیین عبارات با اهمیت دستگاه لیزر مناسب

در در آغاز لیست دستگاه لیزر جامعی از کلمات کلیدی گزینه نظرتان مهیا فرمائید , تعداد کلمات مهم دستگاه لیزر در این لیست محدودیتی ندارد . تا جایی که میتوانید از منابع متعدد مثل سایت‌های رقیب در یافتن ایده‌های دلخواه برای عبارات دارای اهمیت استفاده بگیرید , غلط‌های املایی احتمالی را نظر فرمائید و عبارت‌های دو , سه و چهار کلمه‌ای را هم در عبارات اصلی دستگاه لیزر خود بگنجانید . در بهینه سازی سایت یا به عبارتی دستگاه لیزر گزینش عبارات اصلی مطلوب نقش بسزایی را ایفا می نمایند پس دوره کافی برای این کار صرف نمایید . لیست اول کلمات حساس شما میتواند در حدود 300 یا این که 400 کلمه و واژه و عبارت را مشتمل بر شود که دستگاه لیزر برای جدید کاران می‌تواند دلخواه باشد دستگاه لیزر ولی اجازه دهید که در کنار نیز این لیست را در توان امکان کوتاه کرده و لغات کلیدی مطلوب را از فی مابین آنها گزینش کنیم .
ایجاد کرد لیست آخرین کلمات حیاتی


چک شاخص KEI

با به کار گیری از چوب جادویی دستگاه لیزر یعنی شاخص بازدهی لغات دارای اهمیت ( KEI &# دستگاه لیزر تهران ) دستگاه لیزر معلوم میشود که از هر کلمه یا این که عبارت توقع چه تعداد ورودی از موتورهای کاوش را باید داشته باشید . هرچقدر این شاخص بالاتر باشد کلمه ها اساسی مناسب تر می‌باشند .

عوامل اثرگذار در کیفیت لغت ها کلیدی دستگاه لیزر به شرح زیر است :
رابطه ( R : Relevance )


در واقع به عبارتی اندازه رابطه لغات حساس شما با مطالب جان دار در ورقه و آن چیزی که به یوزرها ارائه می دهید است .

ما کلمات اصلی را با توجه بدین فاکتور به سه گونه تقسیم میکنیم و براساس اندازه رابطه آن‌ها با وبسایت نمره ی 1 , 2 و یا سه برایشان منظور میکنیم و در یک ستون انقطاع در فایل اکسل برعلیه هر واژه و کلمه دارای اهمیت یادداشت می‌کنیم .

1 برای ارتباط زیاد

2 برای ارتباط متوسط

3 برای رابطه نادر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *